Hajanaisuuden käsitteleminen: avain G20-ryhmän FSB:n vuoden 2027 maksutavoitteen saavuttamiseen – Pankki- ja rahoitusuutisia

G20 Virtual Summit, G20 leaders, top news, business news, latest news, COP 28, Putin, Joe biden, narendra modi,

G20-ryhmä koostuu maailman suurimmista talouksista ja toimii keskeisenä foorumina kansainväliselle yhteistyölle vastaamaan globaaleihin taloudellisiin haasteisiin. G20-maiden Financial Stability Board (FSB) on viime vuosina keskittynyt yhä enemmän varmistamaan sujuvan arvon kulkua ympäri maailmaa. Ja vuonna 2020 se asetti mitattavissa olevat tavoitteet tehdä rajatylittävistä maksuista nopeampia, halvempia, läpinäkyvämpiä ja kattavampia kolmella maksujen markkinasegmentillä – tukku-, vähittäis- ja rahalähetykset. Esimerkiksi G20-ryhmä on asettanut nopeustavoitteeksi saavuttaa tunnin käsittelyn 75 prosentissa kansainvälisistä maksuista vuoteen 2027 mennessä.

Vaikka lennon aikana tapahtuva käsittely lähdepankkien ja saajapankkien välillä on nopeutunut huomattavasti, toimialan tasolla on vielä tehtävää sen varmistamiseksi, että loppuasiakkaat pääsevät käyttämään näitä varoja mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä vain 60 % tukkumaksuista saapuu loppuasiakkaille alle tunnissa. Tämä johtuu viivästyksistä saajan osuudella, jotka johtuvat maksujen valvonnasta (kuten valuutan valvonnasta), eräkäsittelystä ja markkinainfrastruktuurien aukioloajoista. G20-kokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi alan on tehtävä entistä laajempaa yhteistyötä globaalisti, ja myös paikallisella infrastruktuurilla ja politiikkaaskelilla on tärkeä rooli.

Rajat ylittävät maksut ovat yksi nopeimmin kasvavista segmenteistä maailmanlaajuisessa maksuekosysteemissä. UK Financen mukaan niiden odotetaan kasvavan 66 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2027 ja nousevan yli 250 biljoonaan dollariin. Tämä kasvu johtuu useista tekijöistä, kuten teknologian kehityksestä, kuluttajien muuttuvista mieltymyksistä, globalisaatiosta, työntekijöiden muuttamisesta ympäri maailmaa ja toimitusketjujen maailmanlaajuisesta laajentumisesta.

Samalla kun toimiala työskentelee yhdessä hallitakseen ja tukeakseen kasvavia volyymeja, ilmaantuu samanaikaisesti myös erilaista pirstoutumista. Hajanaisuus johtuu erilaisista tietostandardeista ja -muodoista eri lainkäyttöalueilla ja rahoituslaitosten järjestelmissä. Tämä johtaa epäjohdonmukaisuuksiin maksuja koskevien talousviestien lähettämisessä, maksujen käsittelyn viivästyksiin ja kustannusten nousuun.

Standardointi on ratkaisevan tärkeää nopeuden ja läpinäkyvyyden lisäämisessä sekä rajat ylittävien maksujen hajanaisuuden minimoimisessa. ISO 20022:n käyttöönotto yhteisenä viestintästandardina tarjoaa yhtenäisen muodon talousviestien vaihtamiseen, mikä mahdollistaa saumattoman viestinnän eri alustojen välillä rajat ylittäviä maksuja varten. Näin varmistetaan, että kaikki maksamiseen osallistuvat osapuolet ymmärtävät ja tulkitsevat tapahtumatiedot tarkasti, mikä vähentää virheiden ja ristiriitojen riskiä.

Lisäksi ISO 20022 antaa maksupalveluntarjoajille mahdollisuuden vaihtaa enemmän tietoa jäsennellyllä tavalla, mikä lisää suorakäsittelyä (STP). Strukturoidun ja monipuolisen tiedon käyttö ei ainoastaan ​​vähennä petosten ja talousrikosten riskiä, ​​vaan myös nopeuttaa tapahtumien käsittelyä, mikä nopeuttaa maksuaikoja ja vähentää viiveitä.

Viestintästandardien lisäksi standardoitu sääntelyympäristö on olennainen kansainvälisten maksujen helpottamiseksi. Rajat ylittäviä maksuja säätelevä sääntelyympäristö on monimutkainen, ja vaatimukset ja oikeudelliset puitteet vaihtelevat eri lainkäyttöalueilla.

Kun vaihtoehtojen määrä siirtää rahaa rajojen yli jatkaa kasvuaan, se lisää myös kitkaa, mikä hidastaa maksuja ja lisää kustannuksia rahoituslaitoksille. Näihin voidaan puuttua ja samalla eliminoida kitkaa maksuprosessin jokaisessa vaiheessa parantamalla dataa, yhteentoimivuutta ja seulontapalveluita.

Toimiala on työskennellyt yhteistyössä kehittääkseen työkaluja maksujen esivalidointiin ennen niiden aloittamista. Nämä työkalut käyttävät verkon viimeaikaisia ​​tapahtumatietoja varmistaakseen tietojen oikeellisuuden, mikä vähentää virheitä ja mahdollisia viiveitä. Jos ongelmia ilmenee, rahoituslaitokset voivat käyttää ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat tutkintaa, parantavat tehokkuutta ja alentavat kustannuksia. ISO 20022 -standardin käyttöönotto maksuissa vahvistaa tätä entisestään.

Financial Stability Boardin G20-suunnitelma on tärkeä askel eteenpäin rajat ylittävien maksujen haasteisiin ja tehottomuuteen puuttumisessa. Tämän tiekartan menestys riippuu poliittisten päättäjien, sidosryhmien ja alan toimijoiden yhteisistä ponnisteluista. Meidän on toimittava yhdessä toteuttaaksemme innovatiivisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopeammat, läpinäkyvämmät, helposti saatavilla olevat ja edullisemmat rajat ylittävät maksut. Tämä puolestaan ​​johtaa tasaisempiin maailmanlaajuisiin kauppavirtoihin ja talouskasvuun, mikä hyödyttää ihmisiä kaikkialla.

(Kirjoittaja on Swiftin Intian ja Etelä-Aasian toimitusjohtaja ja aluejohtaja. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä Financialexpress.comin näkemyksiä.)

Samankaltaiset artikkelit