G20-ryhmän on perustettava virtuaalinen digitaalinen laboratorio ja kirjasto foorumiksi edistääkseen T&K-yhteistyötä

g20 india

G20-ryhmää yhdistää yhteinen näkemys teknologian, innovaation ja T&K:n voiman valjastamisesta vaikuttamaan lähes kaikkiin elämän ja maailman osa-alueisiin. Tavoitteena on hyödyntää yhdistettyä B20-kykyä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi edullisien ratkaisujen ja globaalien liiketoimintamallien avulla.

Teknologia, innovaatiot ja T&K ovat voimakkaimpia voimia, joilla on voima muuttaa yhteiset tarkoituksemme teoiksi, tavoitteemme tuloksiksi ja haasteet mahdollisuuksiksi. Ne täydentävät luonnostaan ​​toisiaan ja luovat muutosaallon, joka ajaa myönteisiä muutoksia ympäri maailmaa. Tämän työryhmän tarkoituksena on löytää tapoja vahvistaa näitä voimia ja valjastaa ne vastaamaan kohtaamiimme haasteisiin. B20:n teknologia-, innovaatio- ja T&K-työryhmä tunnustaa myös kestävän kehityksen tärkeyden ja tarpeen vastata maailmanlaajuisiin sosiaalisiin ja ympäristöhaasteisiin talouskasvun tavoittelussa.

Työryhmässä on yli 170 jäsentä eri puolilta maailmaa. Työryhmän jäsenistä syntyneet keskusteluteemat operoitettiin luomalla kohdennettuja alaryhmiä. Vapaaehtoiset asiantuntijat ankkuroivat nämä alaryhmät, jotka kävivät yksityiskohtaisia ​​keskusteluja esittääkseen yhteisiä näkemyksiään. Myöhemmissä työryhmän kokouksissa kaikkien näkemysten huolellisen harkinnan jälkeen ne yhdistettiin 14:ksi vaikuttavaksi suositukseksi, jotka puolestaan ​​ryhmiteltiin neljään pääalueeseen, nimittäin digitaaliseen, syvään/nousevaan teknologiaan ja vihreään teknologiaan/kiertotalouteen ja perustason. Vaikutusalueet.

G20-ryhmän olisi perustettava virtuaalinen digitaalinen laboratorio ja kirjasto foorumiksi, jolla edistetään tutkimus- ja kehitysyhteistyötä, teknologian parhaiden käytäntöjen tiedon siirtoa ja uusimman tiedon levittämistä maailmanlaajuisesti saatavilla olevista resursseista tai varoista. Olemme koonneet yhteenvedon, jossa on yli 125 esimerkillistä tapaustutkimusta.

Digitaalisuus on tärkeä osa nykyaikaa. G20-ryhmän on luotava mekanismi teollisuus 4.0:n protokollien standardoimiseksi ohjeineen teknologian siirron ja alan parhaita käytäntöjä koskevan tiedon jakamisen nopeuttamiseksi. G20-maiden välisen yhteistyön tulisi tapahtua, jotta voidaan jakaa tehokkaasti tietoa Internetin mahdollistamiseksi kaikille.

Deeptech antaa voiman kollektiiviselle matkallemme seuraavalle aikakaudelle. G20-ryhmän olisi perustettava yhteistyöfoorumi syvällistä ja nousevaa teknologian kehittämistä varten yhteisen innovoinnin ja T&K:n helpottamiseksi. Meidän on muodostettava innovaatioelin, joka pystyy hautomaan ja syväteknologian startup-yrityksiä G20-maissa.

Terveyden alalla meidän pitäisi muodostaa yhteistyöelin teknologialähtöistä syöpätutkimusta varten, jotta voidaan tunnistaa uraauurtavia innovaatioita sen ehkäisyssä, havaitsemisessa, parantamisessa ja hoidossa. Yhtä tärkeää on perustaa G20-ryhmän tiedonvaihtofoorumi ja peruskirja tietojenvaihdosta lääketieteen tekniikan ammattilaisille, jotta ne voivat käsitellä hermostoa rappeuttavia ja ikääntymiseen liittyviä terveyssairauksia.

Avaruus on toinen alue, johon jäsenemme keskittyivät. Meidän pitäisi muodostaa Maan havainnointineuvosto, joka muodostaa keskusavaruusvirastot, avaruusteollisuuden ekosysteemin, tutkimuselimet ja tiedemaailman hyödyntämään avaruusteknologiaa. Vedensuojelu ja uudistavat maatalouskäytännöt ovat avaruusteknologian välittömiä painopistealueita.

Kestävyys on tärkeä painopistealue G20-ryhmässä. Meidän on edistettävä kiertotaloutta ja kestäviä toimitusketjun käytäntöjä helpottamalla vaihtoehtoisten materiaalien tutkimusta ja kierrätysmateriaalien jäljitettävyyttä sekä luotava maailmanlaajuiset standardit vihreille materiaaleille. Meillä pitäisi olla yhteistyössä toimiva osaamiskeskus biomateriaalin ja bioenergian käytön edistämiseksi. Meidän pitäisi perustaa ihmiskeskeisen suunnittelun osaamiskeskus, joka hyödyntää kehittynyttä teknologiaa ja keksii uudelleen suunnittelun, joka on tiiviisti integroitu tulevaisuuden kestäviin ratkaisuihin.

Yksi tärkeimmistä henkilöstöresurssien kehittämistoimista on laatia ohjelma, jolla parannetaan naisten mahdollisuuksia STEM-alalla ja priorisoidaan naisten johtamien startup-yritysten rahoitus. Tästä pitäisi tulla tärkeä jatkuva aloite G20-ryhmässä.

B20:n työryhmällä on ennennäkemätön mahdollisuus vaikuttaa edessämme olevien käsittämättömien mahdollisuuksien liikeradalle. Samalla kun pitää mielessä, että meidän on varmistettava, että näiden teknologioiden edut ovat kaikkien saatavilla ja että ne edistävät kestävämpää ja osallistavampaa tulevaisuutta.

Kohtaamme jatkuvia haasteita, kuten veden ja ruoan niukkuus, ilmastonmuutos, taloudellinen ja sosiaalinen kuilu jne. Ratkaisut näihin haasteisiin ovat mahdollisia vain, kun yhdistämme ja teemme yhteistyötä tieteellisten ja teknisten resurssien ja tiedon saamiseksi. G20-maissa on noin 60 prosenttia maailman väestöstä ja 85 prosenttia maailman tutkijoista. Siten tämän työryhmän luomat perustat jatkavat teknologian, innovaation ja T&K:n asialistaa eteenpäin G20-maissa ja maailmassa.

Meidän tulee edistää yhteistyötä ja vaalia positiivista muutosta edistävää miljöötä, kun kuljemme eteenpäin optimistisesti ja muokkaamme yhteistä tulevaisuuttamme. Asetumme herkästi aikakauteen, joka antaa meille voiman tehdä oikeita valintoja merkittävän muutoksen aikaansaamiseksi. Meidän on toimittava nyt. B20:n teknologia-, innovaatio- ja T&K-työryhmä vahvistaa sitoutumista innovatiiviseen, osallistavaan ja yhteistyöhön, jotta voimme säilyttää maailmamme ja tehdä tulevaisuudestamme paremman.

Kirjoittaja on puheenjohtaja, B20 Task Force on Technology, Innovation ja, T&K, ja puheenjohtaja, Axilor Ventures

Samankaltaiset artikkelit