Enkeliverovaikutukset uudelle yritykselle, joka aikoo hankkia pääomaa laskemalla liikkeeseen osakkeita – selitetty

mutual fund indexation calculation

Vuoden 1961 tuloverolain (jäljempänä ’IT-laki’) 56 §:n 2 momentin viib kohdassa säädetään, että jos lähiyhtiö laskee liikkeeseen osakkeita sijoittajalle arvolla, joka on korkeampi kuin tällaisen yrityksen nimellisarvo. osakkeita, silloin tällaisen emissiohinnan käyvän markkina-arvon ylittävästä osasta verotettaisiin ”Tuot muista lähteistä” tällaisia ​​osakkeita liikkeeseen laskevan yhtiön käsissä. Tällaisen ylimääräisen vastikkeen verottaminen tunnetaan yleisesti nimellä ”enkelivero”. Mainittua säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos tukikelpoiset startup-yritykset laskevat liikkeeseen osakkeita eikä tietyissä tapauksissa, joissa pääomasijoitusyritys vastaanottaa osakeannin riskipääomayhtiöltä tai riskipääomarahastolta tai tietyltä rahastolta. .

Edellä mainittua tarkoitusta varten osakkeiden FMV määritetään IT-sääntöjen säännön 11UA mukaisilla menetelmillä eli joko kirjanpitoarvomenetelmällä (’NAV’) tai diskontatun kassavirran menetelmällä (’DCF’). yrityksen vaihtoehto. CBDT on äskettäin tehnyt seuraavat muutokset sääntöön 11UA:

Kahden osakkeiden arvostusmenetelmän, nimittäin DCF- ja NAV-menetelmän, jotka ovat asukkaiden saatavilla säännön 11UA mukaisesti, lisäksi ulkomaisille sijoittajille on annettu käyttöön viisi muuta arvostusmenetelmää:

Vertailukelpoinen yritys usean menetelmän
Todennäköisyydellä painotettu odotetun tuoton menetelmä
Vaihtoehtojen hinnoittelumenetelmä
Milestone-analyysimenetelmä
Korvauskustannusmenetelmä.

Arvonvaihtelulle on järjestetty 10 %:n turvasatama, jonka mukaan jos osakkeiden merkintähinta ylittää säännön 11UA mukaisen arvon enintään 10 %:lla, emissiohintaa pidetään FMV:nä.

Jos tiiviissä omistuksessa oleva yhtiö saa vastikkeen osakkeiden liikkeeseenlaskusta joltakin ilmoitetulta taholta, tähän vastikkeeseen liittyvää osakkeiden hintaa voidaan pitää tällaisten osakkeiden FMV-arvona sekä kotimaisten että ulkomaisten sijoittajien kannalta. Tällainen vastike on kuitenkin siltä osin kuin tällaiselta FMV:ltä saama vastike ei ylitä ilmoitetulta yksiköltä saatua kokonaisvastiketta ja vastikkeen on saanut tiiviisti omistama yritys ilmoitetulta yksiköltä 90 päivän kuluessa ennen tai arvostuksen kohteena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskupäivän jälkeen.

Vastaavasti tällainen hintasovitus kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille olisi käytettävissä riskipääomarahastojen tai tiettyjen rahastojen sijoituksissa.

Tämä Q&A-sarja julkaistaan ​​joka viikko torstaisin.

Jos sinulla on tuloverotukseen liittyviä kysymyksiä, kirjoita osoitteeseen fe.money@financialexpress.com. Saamme asiantuntijoilta vastaukset asiaankuuluviin kysymyksiin.

Samankaltaiset artikkelit