Veronmaksajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen: naisten veronsäästöstrategiat

Empowering Women Taxpayers: Tax saving investment strategies for women

Intiassa naiset ovat monitahoisia rooleja kodinosoittajina, ammattilaisina, yrittäjinä, johtajina ja huoltajina. Kaiken tämän vastuun keskellä verotehokkaiden sijoitusstrategioiden ymmärtäminen on välttämätöntä heidän taloudellisen vaikutusvallan ja turvallisuuden kannalta. Erityisesti naisveronmaksajille on tarjolla tiettyjä veroetuja.

Tämä artikkeli tarjoaa lyhyen yleiskatsauksen räätälöityihin verosijoitusvinkkeihin, joiden avulla intialaiset naiset voivat optimoida verosuunnittelunsa ja taloudelliset resurssinsa ja saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteensa.

Sukanya Samriddhi Yojana on hallituksen tukema säästöohjelma, joka on suunniteltu erityisesti tyttölapsen hyväksi. Järjestelmän tavoitteena on edistää tyttölapsen hyvinvointia ja kannustaa vanhempia säästämään koulutus- ja avioliittokuluja varten.

Tietyt järjestelmän keskeiset osat ovat seuraavat:

* Kuka tahansa vanhemmista/huoltajasta voi avata tilin tällaisen järjestelmän mukaisesti tytön nimiin, kunnes hän täyttää 10 vuotta. Lisäksi on aiheellista huomata, että tämän järjestelmän mukainen tili voidaan avata enintään kahdelle tyttölapselle yhdessä perheessä, tietyin poikkeuksin.

* Tili voidaan avata Rs:n vähimmäistalletuksella. 250. Tilille talletettu kokonaissumma ei kuitenkaan saa ylittää Rs. 1 50 000 tilikaudella

* Talletuksia voi tehdä tilille 15 vuoden ajan tilin avaamispäivästä lukien.

* Tämän järjestelmän nykyinen korko on 8,2 % vuodessa.

* Tiliä hoitaa huoltaja, kunnes tilinhaltija (ts. tyttölapsi) täyttää 18 vuotta, ja tämän jälkeen tiliä voi hoitaa itse tyttölapsi toimittamalla tarvittavat asiakirjat.

* Tili erääntyy 21 vuoden kuluttua sen avaamisesta.

Sukanya Samriddhi Scheme kuuluu EEE-veroluokkaan (Exempt, Exempt, Exempt), mikä tarkoittaa, että sijoittaja ei ole velvollinen maksamaan veroa kaikilla kolmella tasolla – sijoitus-, ansainta- ja kotiutustasolla. Kaikki maksut, jotka vastaanotetaan Sukanya Samriddhi -tilisääntöjen mukaisesti avatulta tililtä (ts. eräpäivänä tai korkojen muodossa), vapautetaan verosta u/s 10(11A) of Income Tax Act, 1961 (tässä). jäljempänä 'IT-laki').

SSY-järjestelmään tehdyt investoinnit ovat oikeutettuja vähennyksiin pykälän 80C mukaisesti, jos enimmäismäärä on 1,5 lakh.

National Savings Certificate ('NSC') on kiinteätuottoinen sijoitusjärjestelmä, jota voidaan käyttää postin kautta vähintään Rs:n talletuksella. 1 000. Tällä hetkellä järjestelmä tarjoaa sijoittajille 7,7 prosentin takuutuoton. On aiheellista huomata, että ulkomailla asuvat intiaanit (NRI:t) eivät saa sijoittaa NSC:hen.

Sijoittajat voivat avata seuraavan tyyppisiä tilejä tämän järjestelmän puitteissa, nimittäin: –

a. Yhden haltijan tyyppinen tili

b. Yhteinen A-tyyppinen tili (yhteisesti avattu tili enintään 3 aikuisen nimiin, joka maksetaan kaikille haltijoille yhdessä tai eloonjääneelle) ja

c. Yhteinen B – Tyyppitili (Tili voidaan avata yhteisesti enintään kolmen aikuisen nimiin, joka maksetaan jollekin tilinomistajalle tai eloonjääneelle.

Talletukselle tilille tai tilinhaltijan tileille ei ole enimmäisrajaa. Sijoittajien on kuitenkin talletettava vähintään Rs. 1000 tilillä.

Talletus erääntyy 5 vuoden kuluttua talletuspäivästä.

Tietotekniikkalain 80C § sallii veronmaksajille mahdollisuuden vähentää kansallisen säästötodistuksen merkintää varten maksetusta tai talletetusta summasta. Tällaiseen vähennykseen sovelletaan kuitenkin Rs:n kokonaiskynnystä. 1 50 000. Lisäksi on aiheellista huomata, että NSC:n korkoja verotetaan kohdassa ”Tuot muista lähteistä”.

Public Provident Fund ('PPF') on yksi suosituimmista sijoitusmahdollisuuksista pitkäaikaisille sijoittajille. PPF-tili voidaan avata Rs:n vähimmäistalletuksella. 500 ja maksimi vuosimaksu Rs. 1 50 000. Tämän sijoitusrahaston hallintaoikeus on 15 vuotta, minkä jälkeen sijoittaja voi myös halutessaan jatkaa PPF-tiliä vielä 5 vuodella.

PPF:n nykyinen korko on 7,1 %, jota korotetaan vuosittain. Lisäksi viiden vuoden kuluttua tällaisen tilin avaamisesta sijoittajalla on oikeus nostaa enintään 50 % summasta.

Public Provident Fund -talletukset kuuluvat EEE-veroluokkaan (eli Vapautus, Vapautus, Vapautus), joten sijoittaja ei ole velvollinen maksamaan veroa millään kolmesta tasosta, jotka ovat sijoitus, ansaitseminen ja nosto.

PPF-järjestelmään tehdyistä sijoituksista voidaan tehdä IT-lain u/s 80C vähennys. Tällaiseen vähennykseen sovelletaan kuitenkin Rs:n kokonaiskynnystä. 1 50 000.

Edellä mainittujen sijoitusstrategioiden lisäksi IT-lain 80C pykälässä säädetään useista muista verosäästösijoituksista, joita naisveronmaksajat voivat hyödyntää IT-lain u/s 80C:n mukaisilla verovähennyksillä, kuten alla on esitetty:

* Naisveronmaksajan itselle tai puolisolle tai lapsille ottama henkivakuutus. Tällainen vähennys ei kuitenkaan saa ylittää 10 % vakuutussummasta 1.4.2013 normaalin henkilön osalta ja 15 % vakuutussummasta henkilöltä, joka kärsii tietyistä sairauksista u/s 80U.

* Merkintä osakesidonnaisen säästöjärjestelmän osuuksiin

* Ilmoitettuun talletusjärjestelmään liittyminen (kuten National Housing Bankin perustama eläkejärjestelmä)

* NABARD-obligaatioiden tai muiden ilmoitettujen joukkovelkakirjojen merkintä

* Talleta eläkeläisten säästöjärjestelmään

* Sijoitus määräaikaisen pankin määräaikaistalletukseen edellyttäen, että hallinta-aika on vähintään 5 vuotta

* Sijoitus 5 vuoden postin määräaikaistalletukseen

Lopuksi on aiheellista huomata, että tällaisiin sijoituksiin liittyviin vähennyksiin sovelletaan Rs:n kokonaiskynnystä. 1 50 000.

Suurimmalla osalla veronmaksajista, myös naisveronmaksajista, on säästötili jossakin tai toisessa pankissa ja he tienaavat siitä korkoa. IT-lain 80TTA pykälän mukaan verovelvolliset, jotka tienaavat korkoa joko pankissa (mukaan lukien pankkitoimintaa harjoittava osuuskunta) tai postitoimistossa hoidetulle säästötilille, voivat hakea vähennystä Rs. 10 000 per tilikausi.

Lisäksi IT-lain 80TTB pykälä tarjoaa lisäetua asuville eläkeläisille naisille, jolloin se ei ainoastaan ​​lisää vähennyksen enimmäisrajaa Rs. 50 000 per tilikausi, mutta laajentaa edun myös määräaikaistalletuksista/kiinteistä talletuksista saataviin korkoihin.

Kansallinen eläkejärjestelmä (”NPS”) on veroa säästävä sijoituseläkejärjestelmä, joka koskee heidän asumisasemaansa kuuluvien ikäluokkaan 18-70 vuotta. Eläkesäätiöt vastaavat maksujen sijoittamisesta, kerryttämisestä ja eläkepohjan hallinnasta kansaneläkejärjestelmän eri järjestelmien kautta. Naispuoliset veronmaksajat voivat valita sijoitusvaihtoehtojen välillä riskinottohalukkuuden ja sijoitustottumusten perusteella, jolloin omaisuuden allokointijärjestelmästä toiseen on mahdollista vaihtaa joustavasti.

IT-lain 80CCD(1) sallii yksityishenkilöiden vaatia vähennystä NPS-maksustaan, sama on pienempi seuraavista:

(i) Naisten veronmaksajien osuus NPS:stä

(ii) 10 % palkasta / 20 % bruttotuloista

IT-lain 80C, 80CCC ja 80CCD (1) pykälän mukaiseen kokonaisvähennykseen sovellettaisiin Rs:n kynnysrajaa. 1 50 000.

Rs:n lisävähennys. 50 000 olisi käytettävissä u/s 80CCD (1B) IT Actin osalta kaikista maksuista, joiden yleinen kynnysraja on Rs. 1 50 000 ei ole käytettävissä.

On aiheellista huomata, että tämän pykälän mukaista vähennystä haettaessa on varmistettava, ettei vaatimuksia ole päällekkäin.

Mahila Samman Säästötodistus on valtiovarainministerin vuoden 2023 talousarviossa ilmoittama kertaluonteinen uusi piensäästöohjelma. Järjestelmä on voimassa 2 vuoden ajan huhtikuusta 2023 alkaen.

On aiheellista huomata, että mainitun järjestelmän veroetuista ei ole vielä ilmoitettu.

* Tämän järjestelmän mukaisen tilin avaamista koskevan hakemuksen tekee nainen itselleen tai huoltaja alaikäisen tytön puolesta.

* Nainen voi avata useita tilejä tämän järjestelmän mukaisesti. Kuitenkin enimmäismäärä Rs. 2 00 000 voidaan tallettaa tilinhaltijan tilille tai tileille. Lisäksi vähimmäismäärä Rs. 1000 olisi talletettava mainittuun järjestelmään.

* Tämän järjestelmän puitteissa tehdyille talletuksille maksetaan 7,5 %:n vuosikorkoa. Korkoa korotetaan neljännesvuosittain ja hyvitetään tilille.

* Talletus erääntyy 2 vuoden kuluttua talletuspäivästä ja kelpoinen saldo voidaan maksaa tilinomistajalle edellyttäen, että sitä koskeva hakemus jätetään määrätyssä muodossa.

* Tilinomistajalla on oikeus nostaa enintään 40 % Hyväksytystä saldosta kerran 1 vuoden kuluttua tilin avaamisesta, mutta ennen tilin erääntymistä.

Samankaltaiset artikkelit