Selitys: Korkeimman oikeuden äskettäinen tuomio suosituimmuuskohtelun (MFN) soveltamisesta verotukseen

company taxation

Olemme Intiassa toimiva yksikkö, jolla on useita konserniyhtiöitä ulkomailla. Tällaisten konserniyhtiöiden kanssa tehdään monia yhtiöiden välisiä liiketoimia, joihin sovelletaan MFN:n vuoksi alempaa lähdeverokantaa asiaa koskevan sopimuksen mukaisesti. Korosta ystävällisesti korkeimman oikeuden äskettäistä päätöstä suosituimmuuskohtelun sovellettavuuden osalta.

: Apex Court (käsitellessän Delhin High Courtin päätöksistä johtuvia valituksia CIVIL APPEAL NO(S). 1420 OF 2023 Assessing Officer Circle International Taxation) 2(2)(2) New Delhi vs M/ s Nestle SA) antoi elintärkeän tuomion, joka koski useissa Intian sopimuksissa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (jäljempänä ’OECD’) jäsenmaiden kanssa tehtyjen suosituimmuuslausekkeen tulkintaa.

Korkein oikeus päätti seuraavista asioista:

Onko oikeutta vedota suosituimmuuskohtelulausekkeeseen, kun kolmas maa, jonka kanssa Intia on tehnyt kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen (jäljempänä ’DTAA’), ei ollut vielä OECD:n jäsen (tällaisen DTAA:n solmimisajankohtana)

Korkein oikeus päätteli, että veronmaksaja/osapuoli saadakseen etua suosituimmuuskohtelulausekkeesta, joka perustuu DTAA:n liittymiseen Intian ja toisen OECD:n jäsenmaan välillä, kyseinen päivämäärä on sopimuksen tekeminen Intian kanssa eikä myöhempää päivämäärää. , kun Intian kanssa solmitun DTAA:n jälkeen kyseisestä maasta tulee Intian käytännön mukaan OECD:n jäsen.

Tuleeko suosituslauseke voimaan automaattisesti vai tuleeko se voimaan vasta ilmoituksen antamisen jälkeen.

Hovioikeus katsoi, että 90 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on välttämätön ja pakollinen edellytys sille, että tuomioistuin, viranomainen tai tuomioistuin voi panna täytäntöön DTAA:n tai minkä tahansa pöytäkirjan, jolla muutetaan sen ehtoja ja jolla on vaikutusta voimassa olevat lain säännökset.

Se, että DTAA:n tai pöytäkirjan määräys yhden valtion kanssa edellyttää samanlaista kohtelua sen ehtojen kattaman asian suhteen sen jälkeen, kun se on tehty, kun toinen valtio (joka on monenvälisen organisaation, kuten OECD, jäsen), saa parempaa kohtelua, ei automaattisesti johda sellaisen termin integroimiseen, joka laajentaa samaa etua ensimmäisen Intian kanssa DTAA:n solmineen maan DTAA:n kattaman asian osalta. Siinä tapauksessa aikaisemman DTAA:n ehtoja on muutettava erillisellä 90 §:n mukaisella ilmoituksella.

Edellä mainitut kaksi tärkeää DTAA-sopimusta koskevaa seikkaa, joiden osalta valvontakomitea on vahvistanut oikeuskäytännön äskettäisessä tuomiossaan, on otettava huomioon mahdollisten rajat ylittävien liiketoimien ja niihin liittyvien maksujen yhteydessä.

Tällä tuomiolla on merkitystä monissa tapauksissa, joissa intialaiset yritykset ovat suorittaneet maksuja joko osinkoina, rojaltimaksuina, teknisten palveluiden korkomaksuina ja joissa ne ovat tarjonneet MFN-lausekkeen edun suorittaessaan maksuja Intian ulkopuolella.

Esimerkiksi tätä SC:n tuomiota sovellettaisiin suoraan sellaisten intialaisten yhtiöiden suorittamiin osinkojen siirtämiseen, joilla on ulkomaisia ​​osakkeita ja joissa eduksi on otettu 5 prosentin alempi lähdeveroprosentti suosituimmuuskohtelulausekkeen huomioimisen jälkeen. Esimerkkinä voidaan sanoa, että ulkomainen osakkeenomistaja, joka omistaa yli 10 % Intian yhtiön osakkeista, on Alankomaissa verotuksellinen ja saa osinkoa tällaiselta intialaselta yhtiöltä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa Intian Alankomaiden verosopimuksen osinkoja koskevan artiklan 10 mukaan verosopimuksessa määritelty verokanta on 10 %, jollei muut ehdot, kuten TRC:n määräys, jne. Alankomaiden sopimus allekirjoitettiin 10. toukokuuta 2012, joka sisältää seuraavan lausekkeen:

”2. Jos tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen minkä tahansa Intian ja OECD:hen kuuluvan kolmannen valtion välisen yleissopimuksen tai sopimuksen mukaisesti Intia rajoittaa osinkojen, korkojen, rojaltien, teknisten palveluiden maksujen tai laitteiden käyttömaksujen lähdeverotusta tässä yleissopimuksessa määrättyä verokantaa tai soveltamisalaa pienempään tai rajoitetumpaan korkoon mainittujen tuloerien osalta alkaen siitä päivästä alkaen, jona asianomainen Intian yleissopimus tai sopimus tulee voimaan sama korko tai laajuus kuin on määrätty kyseisessä yleissopimuksessa tai sopimuksessa mainittuja tuloja sovelletaan myös tämän yleissopimuksen mukaisesti.”

Erityisesti Intia teki DTAA:n Slovenian kanssa, kun se ei ollut OECD:n jäsen ja sopimuksen mukainen osinkojen verokanta oli 5 %, kun omistusosuus intialaisesta yhtiöstä on yli 10 % ja muissa tapauksissa, 15 %. Sloveniasta tuli OECD:n jäsen myöhemmin vuonna 2018. Valvontakomitea huomautti, että maat, kuten Slovenia, Liettua ja Kolumbia, eivät olleet alun perin OECD:n jäseniä tehdessään sopimuksia ja pöytäkirjoja Intian kanssa ja että niistä tuli myöhemmin jäseniä. Valvontakomitea päätti, että kun kolmas osapuoli tekee DTAA:n Intian kanssa, sen olisi oltava OECD:n jäsen, jotta sopimuksen aikaisempi edunsaaja voi vaatia pariteettia. Lisäksi valvontakomitea katsoi, että 90 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on välttämätön ja pakollinen edellytys sille, että tuomioistuin, viranomainen tai tuomioistuin saattaa voimaan DTAA:n tai minkä tahansa pöytäkirjan, joka muuttaa sen ehtoja ja joka muuttaa sen ehtoja. voimassa olevat lain säännökset.

Sellaisenaan tämän SC:n tuomion mukaan Intian ja Alankomaiden välisen sopimuksen mukaista 10 prosentin verokantaa tulisi soveltaa maksettuihin osinkoihin (ulkomaiselle alankomaalaiselle yritykselle, jolla on yli 10 prosenttia Indian Co:n osakkeista) eikä 5 prosentin verokantaa. Intian ja Slovenian verosopimus ja suosituimmuuskohtelu eivät ole käytettävissä.

SC:n tuomiolla olisi kauaskantoisia seurauksia monikansallisiin yrityksiin kaikista maista, joiden kanssa Intialla on edellä kuvattu suosituimmuuskohtelulauseke ja jotka ovat käyttäneet sitä hyväkseen osinkojen, korkojen, rojaltien ja FTS-maksujen maksamiseen. Mielenkiintoista on myös seurata, kuinka veroviranomaiset käyttävät tätä korkeimman oikeuden päätöstä avatakseen uudelleen eri päätökset.

Tämä Q&A-sarja julkaistaan ​​joka viikko torstaisin.

Samankaltaiset artikkelit