Kuinka maksimoida veroedut eläkeläisille Intiassa

How to maximize tax benefits for senior citizens in India

Yksittäisten veronmaksajien siirtyessä kultavuosiin on entistä tärkeämpää hoitaa talouttaan viisaasti, mukaan lukien verovelkojen optimointi. Intiassa eläkeläiset, jotka määritellään 60-vuotiaiksi tai sitä vanhemmiksi henkilöiksi, ovat oikeutettuja erilaisiin veroetuihin, jotka voivat vähentää merkittävästi heidän verotaakkaa ja parantaa taloudellista hyvinvointia. Näiden etujen ymmärtämisellä ja hyödyntämisellä voi olla ratkaiseva rooli mukavan eläkkeelle jäämisen ja taloudellisen vakauden varmistamisessa.

Tässä artikkelissa luetellaan erilaisia ​​etuja ja kevennyksiä, joita eläkeläiset voivat hyötyä vuoden 1961 tuloverolain (jäljempänä 'IT-laki') nojalla.

Tietotekniikkalain mukaisen verovelvollisuuden määrittämiseksi 60 vuotta täyttäneestä tai sitä vanhemmasta, mutta alle 80-vuotiaasta henkilöstä milloin tahansa tilikauden aikana käytetään nimitystä ”eläkeläinen”, kun taas supereläkeläisellä tarkoitetaan 80-vuotiasta henkilöä. tai enemmän milloin tahansa tilikauden aikana tuloverotuksessa.

Lisäksi Välittömien verojen keskuslautakunta (CBDT) antoi kiertokirjeellä nro 28/2016 selvennyksen myös korkeimman oikeuden päätöksestä, joka koski maassa asuvan yksityisen verovelvollisen iän toteamista hänen laskettaessa verovelvollisuuttaan.

Mainitussa selvennyksessä määrättiin, että ”huhtikuun 1. päivänä syntyneen henkilön katsotaan saavuttaneen tietyn iän 31. maaliskuuta, syntymäpäiväänsä edeltävänä päivänä. Erityisesti kysymys seniori-/erittäin eläkeläisen kelpoisuusiän saavuttamisesta päätettäisiin edellä mainittujen kriteerien perusteella.

Jokaiselle veronmaksajalle on myönnetty tavanomainen verovapautus eli perusverovapautus verotettavasta tulostaan. Kuluvana tilivuonna sovellettavista tuloverokannoista säädetään kunkin vuoden varainhoitolaissa.

Tilikaudella 2023-2024 vanhan verojärjestelmän valinneet eläkeläiset nauttivat korotettua perusvapautusrajaa, joka on 3000 000 rupiaa, ja supereläkeläisille 5 000 000 rupiaa verrattuna Rs:n perusvapautusrajaan. 2,5 lakh koskee muita yksittäisiä veronmaksajia. Tämä korkeampi perusvapautusraja tarjoaa eläkeläisille jonkin verran verohelpotusta, koska he eivät ole velvollisia maksamaan veroa tämän rajan alittavasta tulosta. On kuitenkin aiheellista huomata, että alennettuun verojärjestelmään valittavalla verovelvollisella olisi 3 lakhin perusvapautusraja iästä riippumatta.

IT-lain 208 §:n mukaan jokainen, jonka arvioitu verovelka vuodelta on Rs. 10 000 tai enemmän joutuisi maksamaan veronsa etukäteen ”ennakkoveron” muodossa.

Kotimaassa asuva eläkeläinen on kuitenkin vapautettu tällaisen ennakkoveron maksamisesta, vaikka hänen verovelvollisuutensa nostaisi mainittua kynnystä, jos hän ei saa tuloja elinkeinotoiminnasta.

Lain 80TTB:n mukaan eläkeläiset voivat vaatia jopa 50 000 ₹ vähennystä korkotuloista verrattuna enintään Rs:n vähennykseen. 10 000 muiden veronmaksajien käytettävissä. Lisäksi eläkeläiset voivat vaatia vähennystä säästötileiltä, ​​kiinteämääräisiltä talletuksilta ja toistuvista talletuksista pankeissa, osuuspankeissa ja postitoimistoissa. Näin ollen eläkeläisten mahdollisuus hakea vähennystä on laajempi verrattuna muihin veronmaksajiin, jotka voivat vaatia vähennystä vain säästökorkojen perusteella. Mainittu vähennys antaa eläkeläisille mahdollisuuden maksimoida säästöjen ja sijoitusten tuotot.

Tietotekniikkalain 194P § vapauttaa eläkeläiset tuloveroilmoituksen antamisesta, jos he täyttävät seuraavat ehdot:

• Eläkeläisen tulee olla maassa asuva verovelvollinen, joka on vähintään 75-vuotias kyseisenä tilivuonna

• Vanhuksen tulee saada vain eläketuloa ja korkotuloa, joka on kertynyt/ansaittu samassa määritellyssä pankissa, jossa eläke vastaanotetaan.

• Eläkeläinen on tehnyt ilmoituksen määrätylle pankille ja mainittu pankki on pidättänyt lähdeveron

Tällaiset pankit ovat vastuussa eläkeläisten TDS-vähennyksestä otettuaan huomioon VI-A luvun mukaiset vähennykset ja 87A mukaiset alennukset. Kun mainittu pankki, kuten edellä mainittiin, vähentää verot yli 75-vuotiaista eläkeläisistä, eläkeläisten ei tarvitse antaa tuloveroilmoituksia.

Supereläkeläinen voi jättää tuloilmoituksensa paperimuodossa oman lainkäyttöalueensa verotoimistoon edellyttäen, että ilmoitus tehdään ITR 1:ssä (Sahaj) ja ITR 4:ssä (Sugam).

Koska ITR-1 ja ITR-4 koskevat vain Residenttiä ja Tavallista asukasta, eläkeläiset, joiden asuinpaikka on ”Ei-asukas” tai ”Asukas, mutta ei tavallinen asukas”, eivät ole oikeutettuja hakemaan edellä mainittua etua.

Tietotekniikkalain 197A §:n 1C momentin mukaan veroa ei vähennetä tiettyjen määrättyjen pykälien perusteella, jos maassa asuva eläkeläinen antaa tilikauden aikana ilmoituksen lomakkeella 15H, että heidän arvioiduista kokonaistuloistaan ​​peritään veroa. tilikauden aikana on nolla.

Tällainen ilmoitus olisi mieluiten toimitettava varainhoitovuoden alussa, jotta vältetään varojen jäätyminen.

Vanhusten säästöjärjestelmä on valtion tukema eläkejärjestelmä, joka takaa säännölliset tulot eläkkeelle siirtymisen jälkeen sekä tuloveroetuja. Tällaisia ​​etuja koskevat kuitenkin alla mainitut ehdot:

Tämän järjestelmän etuja voivat käyttää eläkeläiset tallettamalla kertakorvauksen vähintään Rs. 1000 ja enintään Rs. 30 00 000.

Tällaisen tilin voimassaoloaika on 5 vuotta, jota voidaan pidentää kolmeksi vuodeksi eräpäivästä lukien.

Tällaisissa Senior Citizen Savings Schemeissä tehdyistä talletuksista voidaan tehdä IT-lain u/s 80C vähennys Rs:n kynnysrajaan asti. 1,5 lakh.

IT-lain 80D pykälässä säädetään Mediclaim-maksusta, joka on maksettu sairausvakuutuksen tai valtion terveydenhuoltojärjestelmän maksujen osalta itse, puolisoa tai huollettavana olevia lapsia varten.

Vanhukset voivat saada korkeamman vähennyksen jopa Rs. 50 000 rupiaa vähennettynä. 25 000 muiden verovelvollisten mukaan. Lisäksi 5 000 rupiaa voidaan vähentää kaikista ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin suoritetuista maksuista tällaisen Rs Rs:n kynnysrajan sisällä. 50 000.

Lisäksi yli 60-vuotiaat eläkeläiset, jotka eivät kuulu sairausvakuutuksen piiriin, saavat vähentää jopa Rs. 50 000 euroa sairaanhoitokuluihin.

IT-lain 80DDB § sallii sellaisten tiettyjen tiettyjen sairauksien tai vaivojen, kuten neurologisten sairauksien, pahanlaatuisten syöpien jne., lääkehoidosta aiheutuneiden kulujen vähentämisen.

Tämän jakson mukaisen vähennyksen määrä on Rs. 1 00 000 tai todelliset kulut sen mukaan, kumpi on pienempi, jos kyseessä on eläkeläinen. Näin ollen eläkeläiset nauttivat korkeammasta vähennysrajasta Rs. 1 lakh verrattuna Rs. 40 000 koskee muita veronmaksajia.

On aiheellista huomata, että verovelvollisen saamia vakuutuskorvauksia vähennettäisiin tämän pykälän mukaisen vähennyksen laskemista varten.

Hyödyntämällä edellä mainittuja veroetuja eläkeläiset voivat optimoida verosuunnittelustrategiansa ja maksimoida säästöt ja varmistaa siten taloudellisesti turvallisen ja täyteläisen eläkematkan. Ennakoivan verosuunnittelun ja järkevän taloushallinnon ansiosta eläkeläiset voivat navigoida Intian verotuksen monimutkaisissa kysymyksissä luottavaisesti ja helposti.

Samankaltaiset artikkelit