FIDC kehottaa NBFC:itä parantamaan vastuullista luotonantokäyttäytymistä – Banking & Finance News

FIDC, NBFC, RBI, top news, latest news, business news,

Finance Industry Development Council (FIDC), ei-pankkitoiminnallisia rahoitusyrityksiä (NBFC) edustava elin, julkaisi torstaina jäsenilleen käytännesäännöt. Säännöt keskittyvät tarpeeseen tehostaa vastuullista lainanantokäyttäytymistä ja varmistaa eettisten käytäntöjen noudattaminen liiketoiminnan harjoittamisessa.

”Nämä käytännesäännöt ovat askel oikeaan suuntaan luottamuksen palauttamiseksi pankkien ulkopuoliseen luotonantajayhteisöön, koska tämä tuo parempaa kurinalaisuutta ja harmoniaa NBFC-ICC:iden välille”, FIDC sanoi.

FIDC on useaan otteeseen pyytänyt jäseniään tarkistamaan keskeisten normien täytäntöönpanoa. Se päätti kuitenkin antaa käytännesäännöt RBI:n mittakaavaperusteisten säännösten ja uusimpien rahoituspalvelujen ulkoistamista koskevien ohjeiden taustalla.

Käytännesääntöjä sovelletaan kaikkiin FIDC:n jäseniin, jotka ovat myös RBI:n säänneltyjä yhteisöjä. Jäsenten on annettava kirjallisesti välitön hyväksyntä säännöstölle jäsenyyden jatkamiseksi.

FIDC tarkistaa tämän koodin ajoittain. Erilliset FIDC:n ohjeet menettelyllisistä ja toiminnallisista näkökohdista ovat myös osa säännöstöä, kunnes se korvataan tarkistetuilla ohjeilla.

Koodi kattaa normit hallinnosta, riskienhallinnasta, tilintarkastusvaatimuksista, ulkoistusjärjestelyistä sekä perintä- ja perintätoimistojen sitoumuksista.

Säännöstön mukaan NBFC:n on varmistettava johtajien sopivuus ja asianmukainen asema jatkuvasti ja nimitettävä riippumattomia johtajia keskeisiin hallitustason komiteoihin. Heidän on myös varmistettava, että tilinpäätöksessä esitetään pakolliset ja toivottavat tiedot.

NBFC:n on otettava käyttöön vahvat sisäiset järjestelmät ja edistettävä hyviä hallintokäytäntöjä. Niiden on luotava lainaajien tietoisuus sen palkkaamasta perintätoimistosta sekä valtuutetuista edustajista. NBFC:n on myös varmistettava, että kaikki työntekijät on koulutettu ja opastettu noudattamaan reiluja käytäntöjä RBI:n normien mukaisesti.

Kaikkien NBFC-ryhmien on nimitettävä hallituksen tai johtotason riskienhallintakomitea, joka raportoi hallitukselle.

NBFC:n on suoritettava riippumaton riskiarviointi laatiakseen tarkastussuunnitelman, jossa otetaan huomioon toiminnasta tai toimipaikasta aiheutuvat luontaiset liiketoimintariskit ja tällaisten riskien seurantaan tarkoitettujen valvontajärjestelmien tehokkuus.

NBFC:n on erikseen otettava käyttöön hallituksen hyväksymä käytäntö asiakkaiden valitusten käsittelemiseksi reilulla ja nopealla tavalla sekä tehokas valitusmekanismi.

NBFC:t eivät saa turvautua väärinkäyttöön, väkivaltaisiin, epäeettisiin keräysmenetelmiin tai pakkoperintäkäytäntöihin, ja kaikkien perintätoimien on oltava RBI:n ohjeiden mukaisia.

Samankaltaiset artikkelit