Verokäsite: Miten Intian tuloveroosasto määrittää asuintilan verotusta varten?

resident status in india

Kaikki Intiassa asuvat yksityishenkilöt ovat velvollisia maksamaan tuloistaan ​​veroa, jos se ylittää perusvapautusrajan. Tuoreen tutkimusraportin mukaan – ”Palkkatulot: verotus ja optimointi’ – verokonsulttiyrityksen RSM Indian julkaiseman yksityishenkilön katsotaan olevan Intian asukas tilikaudella, jos hän täyttää seuraavat perusehdot:

hän on Intiassa vähintään 182 päivää kyseisenä tilivuonna, tai

hän on Intiassa 60 päivää tai enemmän kyseisen tilikauden aikana ja on ollut Intiassa vähintään 365 päivää viimeisen 4 vuoden aikana.

Raportissa sanotaan, että edellä mainitut perusehdot ovat lievennettyjä seuraavien henkilöiden osalta:

a) Intian kansalainen, joka lähtee Intiasta minä tahansa vuonna työn vuoksi tai intialaisen aluksen miehistön jäsenenä

b) Intian kansalainen tai intialaista alkuperää oleva henkilö, joka asuu Intian ulkopuolella ja tulee Intiaan vierailulle ja jonka kokonaistulot (ilman ulkomailta saatuja tuloja) ovat enintään 15 lakhia (1,5 miljoonaa rupiaa). Tässä intialaista alkuperää olevalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä tai jompaakumpaa hänen vanhemmistaan ​​tai jompaakumpaa isovanhemmistaan, jotka ovat syntyneet jakamattomassa Intiassa.

Edellä mainittuja henkilöitä käsitellään asukkaina vain, jos heidän Intiassa oleskelunsa kokonaiskesto ylittää 182 päivää tai enemmän asianomaisena tilivuonna (eli 60 päivää korvataan 182 päivällä toisessa perusehdossa sen määrittämiseksi, onko henkilö Intiassa asuva).

Asukas ja tavallinen asukas (ROR) vs. asukas mutta ei tavallinen asukas (RNOR)

Raportissa todetaan lisäksi, että 1.4.2020 alkaen 60 päivän raja on korvattu toisessa perusedellytyksessä 120 päivällä Intian kansalaiselle tai intialaista alkuperää olevalle henkilölle, joka tulee Intiaan vierailulle ja jonka verotettavat tulot yhteensä ( muut kuin ulkomailta saadut tulot) on yli 15 000 rupiaa.

”Sellaisenaan toisen perusedellytyksen mukaisesti hänet katsotaan asuvaksi, jos hän oleskelee Intiassa kyseisen tilikauden aikana vähintään 120 päivää ja 365 päivää tai enemmän edellisten neljän tilikauden aikana ja hänen Intian verotettava tulonsa ylittää Rs. 1,5 miljoonaa”, raportissa sanotaan.

Kuitenkin, jos tällainen henkilö (jolla on yli 15 lakh verotettavaa tuloa) oleskelee Intiassa asianomaisen tilikauden aikana 120 päivää mutta vähemmän kuin 182 päivää, häntä pidetään maassa asuvana mutta ei tavallisena asuvana (RNOR) ja hänen kokonaistulonsa. ei ole veronalainen.

Lisäksi, jos henkilö ei täytä mitään perusedellytyksistä kokonaan, häntä kohdellaan Intian ulkopuolisena asukkaana kyseisenä tilivuonna.

Jos henkilö täyttää jonkin perusedellytyksen ja häntä kohdellaan Asukkaana, on tarpeen määrittää, onko hän ”asukas ja tavallinen asukas (ROR)” vai ”asuva, mutta ei tavallinen asukas Intiassa (RNOR)”. Tätä tarkoitusta varten raportti sanoo, että henkilön on tarkistettava, täyttääkö hän jonkin alla luetelluista lisäehdoista:

  • Hän ei ole asunut Intiassa yhdeksännä viimeisestä 10:stä edellisestä tilikaudesta; tai
  • Hän on ollut Intiassa enintään 729 päivää 7 edellisen tilikauden aikana; tai
  • Intian kansalainen tai intialaista alkuperää oleva henkilö, jonka kokonaistulot (muut kuin ulkomaisista lähteistä saadut tulot) ylittävät Rs. 1,5 miljoonaa tilikauden aikana ja joka on ollut Intiassa vähintään 120 päivää mutta vähemmän kuin 182 päivää; tai
  • Intian kansalainen, jonka katsotaan asuvan Intiassa uuden kohdan 6(1A) mukaisesti.

”Jos hän täyttää jonkin yllä olevista ehdoista, häntä pidetään RNOR:na. Jos hän ei täytä kaikkia yllä olevia ehtoja, häntä kohdellaan ROR:na”, raportissa sanotaan.

Tuloverolain 6 §:n 1A momentin mukaan katsottu asuvaksi

Tuloverolain 6 §:n 1A kohtaa, jossa säädetään ”asuvaksi katsottavasta”, sovelletaan 1.4.2020 alkavalta tilikaudelta.

”Henkilön, joka on Intian kansalainen ja jonka Intian kokonaistulot (eli muut tulot kuin ulkomaisista lähteistä saadut tulot) ylittävät 1,5 miljoonaa ruplaa, katsotaan asuvan Intiassa minä tahansa tilivuonna, jos hän ei ole verovelvollinen millään muulla maassa tai alueella hänen kotipaikkansa tai asuinpaikkansa tai muiden vastaavien kriteerien perusteella. Tällaista henkilöä on kuitenkin kohdeltava Residentinä, mutta ei tavallisena asukkaana (RNOR), eikä hänen kokonaistulonsa ole veronalainen”, raportissa sanotaan.

Kuka on verovelvollinen?

Vuoden 2021 finanssilaki on määritellyt verovelvollisen käsitteen suhteessa henkilöön ja viitaten maahan. Se tarkoittaa, että ”tällaisella henkilöllä on tuloverovelvollisuus kyseisen maan voimassa olevan lain mukaan, ja siihen sisältyy henkilö, joka on myöhemmin vapautettu tällaisesta verovelvollisuudesta kyseisen maan lainsäädännön mukaan”, raportissa sanotaan. .

Seuraava vuokaavio antaa yleiskatsauksen asumistilan määrittämisestä:

Intiassa asuvien ja ulkomaisten henkilöiden verotus
Henkilön läsnäolo määräytyy passin merkintöjen perusteella. Tätä tarkoitusta varten Intiassa oleskeluksi otetaan päivä, jona henkilö saapuu Intiaan, sekä päivä, jona hän lähtee Intiasta. Oleskelun ei tarvitse olla jatkuvaa. Lähde: RSM India

Tulojen verotettavuus

Intiassa asuvien ja ulkomaisten henkilöiden verotus
Tämä taulukko antaa käsityksen asuintilan asemasta ja sovellettavasta verotuksen laajuudesta Intiassa IT-lain pykälän 5 mukaisesti. Lähde: RSM India

Asukas ja varsinainen asukas on veronalainen kokonaistulonsa perusteella. Siksi, jos ulkomailla olevasta johtajasta tulee asukas ja tavallinen asukas, hän on veronalainen Intiassa maailmanlaajuisista tuloistaan.

Intiassa kertyvä tai kertyvä tai syntyvä tai syntyvä tulo on myös veronalaista kaikentyyppisten verottajien käsissä, olipa kyseessä sitten ROR, RNOR tai NR.

Saadut tulot olisivat ensimmäistä kertaa saatuja tuloja. Siten jos tulot saadaan Intian ulkopuolella mutta siirretään myöhemmin Intiaan, sitä ei katsota tulon saamiseksi.

Suoriteperusteisesti verotettavista tuloista, jotka siirretään myöhemmin Intiaan, ei veroteta lähetyshetkellä.

Palkkatulon katsotaan kertyvän tai syntyneen Intiassa, jos tulot on ansaittu Intiassa. Seuraavissa tapauksissa palkkatulo katsotaan ansaituksi Intiassa vain, jos palkka on maksettava:

  • Intiassa suoritettu palvelu; ja
  • lepoaika tai lomakausi, jota edeltävät ja seuraavat Intiassa suoritetut palvelut ja joka on osa työsopimusta.
  • Seuraavat tulot katsotaan saaduiksi Intiassa:
  • Vuotuinen lisäys Recognized Provident Fundin (RPF) hyvitykseen, joka on yli 12 % vuodessa RPF:n palkasta tai korkoa yli 9,5 % vuodessa;
  • Summien siirto kirjaamattomasta vakuutusrahastosta tunnustettuun vakuutusrahastoon;
  • Valtion tai muun työnantajan suorittama maksu 80CCD:ssä tarkoitettuun eläkejärjestelmään kuuluvan työntekijän tilille.

Samankaltaiset artikkelit