Millainen budjetti 2024 on Intian kiinteistöalalle?

What Budget 2024 holds for the Indian real estate sector?

Vuosi 2023 osoittautui merkittäväksi vuodeksi Intian kiinteistöalalle sekä asuin- että liikesegmenteille. Kiinteistöjen härkäjuoksua ovat vauhdittaneet lisääntynyt kysyntä ja vaikuttavat absorptioasteet. Nyt, uuden tilivuoden kynnyksellä, kiinteistömaailma katsoo kohti budjettiilmoituksia, jotka tukevat ja vahvistavat vuoden 2023 positiivista kehityskulkua.

Syvennytään vivahteisiin odotuksiin, jotka nostavat valokeilaan unionin vuoden 2024 budjetin muutospotentiaaliin kiinteistöalan muuttuvassa dynamiikassa.

Kohtuuhintaisen asumisen määritelmän pitäisi muuttua kaupungeissa. Nykyinen 45 lakhin yläraja ei riitä suurille kaupungeille. Kiinteistön löytäminen 45 lakhin arvosta on tullut erittäin vaikeaksi. Hallituksen tulisi nostaa yläraja vähintään 60-65 lakhiin, jotta useammat ihmiset voivat hyödyntää kohtuuhintaisten asuntojen kannustimia. Etenkin Mumbain kaltaisissa kaupungeissa, joissa kiinteistöjen arvot ovat jo eksponentiaalisesti korkeat, tämä yläraja tulisi nostaa vähintään 85 lakhiin. Tämä toimenpide toisi todennäköisesti lisää koteja ostajien ulottuville, mikä on yhdenmukainen hallituksen pyrkimysten kanssa edistää kohtuuhintaisia ​​asuntoja.

Yksi kiinteistöalan kriittisistä tarpeista on yhden ikkunan luominen kaikille transaktioprosesseille. Tällä hetkellä yli 30 eri valtion- ja ammattiliittovaltion viranomaisen hyväksynnän selaaminen on rakentajille pelottavaa tehtävää. Yhden ikkunan selvitysjärjestelmän käyttöönotto on ratkaisevan tärkeää hankkeiden hyväksynnän nopeuttamiseksi, viivästysten vähentämiseksi ja projektin toteuttamisen yleisen tehokkuuden parantamiseksi.

Kiinteistöala toivoo tuloverolain 24 pykälän mukauttamista, jolloin asuntolainojen korkojen verohyvitys nostetaan nykyisestä 2 miljoonasta ruplaan vähintään 5 miljoonaan ruplaan. Tämä siirto todennäköisesti vauhdittaa kiinteistöalaa tarjoamalla enemmän kannustimia kiinteistöjen ostamiseen.

Kiinteistöjen pitkäaikaisen myyntivoittoveron mahdollinen tarkistaminen nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin voisi lisätä investointeja kiinteistömarkkinoille. Tämä edistää myös yleistä talouskasvua vapauttamalla mahdollisuudet tehostettuihin kiinteistökauppoihin ja markkinadynamiikkaan.

Kiinteistösijoitusrahastojen (REIT) nykyinen verotuskehys on melko monimutkainen ja asettaa haasteen sijoittajille ja muille sidosryhmille. Hallituksen tulisi vaatia yksinkertaisempaa rakennetta prosessien virtaviivaistamiseksi ja REIT:n houkuttelevuuden lisäämiseksi sijoitusväylänä.

Leimaveroprosenttien tarjoaminen tai kaksinkertaisen veron salliminen tuloveron menoina voisi kannustaa rekisteröimään useampia sopimuksia, mikä helpottaa kiinteistökauppoja. On syytä huomata, että pandemian aikana Maharashtran hallitus oli alentanut leimaveron 2-3 prosenttiin kiinteistön arvosta, mikä oli saanut enemmän ihmisiä ostamaan kiinteistöjä.

Viimeaikaisten repokorkojen muutosten perusteella asiantuntijat toivovat toimenpiteitä, jotka keventävät käsirahataakkaa ja helpottavat asuntolainakelpoisuusehtoja. Tällaisilla aloitteilla pyritään parantamaan luoton saatavuutta ja edistämään myönteistä asunnonostokehitystä.

Työpaikkakaupunkiinsa muuttavien ihmisten virta on lisännyt toimistojen ja IT-puistojen läheisyydessä olevien vuokra-asuntojen kysyntää. Kiinteistöjen rajallinen tarjonta ei pysty vastaamaan tähän lisääntyneeseen kysyntään. Tämä kysynnän ja tarjonnan välinen ero on johtanut kiinteistöjen vuokrien räjähdysmäiseen nousuun. Vuokramarkkinoiden vakauttamiseksi tarvitaan kipeästi kannustimia vuokra-asuntoihin sijoittamiseen, jotta asuntokantaa voidaan luoda vastaamaan kohonnutta kysyntää.

Nykyinen HRA-luokitus, jossa erotetaan selkeästi metro- ja muiden kaupunkien välillä, on johtanut eroihin asumistuissa. Tällä hetkellä lauseke edellyttää, että työntekijät, jotka asuvat tunnustetuissa metrokaupungeissa, kuten Delhissä, Mumbaissa, Kolkatassa tai Chennaissa, ovat oikeutettuja HRA:aan, joka on 50 % heidän peruspalkastaan. Mutta ne, jotka asuvat muissa kuin metrokaupungeissa, saavat alennetun lisän, joka on 40 prosenttia peruspalkasta. Tämä luokitus ei sisällä suuria kaupunkeja, kuten Bangalore ja Hyderabad, joissa vuokrat ovat erittäin korkeat. Tästä syystä tämän luokituksen uudelleenarviointi on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen ja tasapuolinen HRA-kehys, joka heijastaa tarkasti elinkustannusten nousua, erityisesti kaupungeissa, joista on tullut taloudellisia voimalaitoksia.

Koska kiinteistö on Intian kolmanneksi suurin sektori, sen osuus bruttokansantuotteesta on 8 prosenttia. Sillä ei kuitenkaan vielä ole teollisuuden asemaa. Statuksen myöntäminen kiinteistöalalle toisi merkittäviä etuja sekä juridisesti että hallinnollisesti. Tämä tunnustus voisi avata väyliä pääoma- ja korkotuille, mikä antaisi merkittävän sysäyksen kehittäjille, erityisesti pienemmille, joilla on esteitä saada rahoitusta alhaisemmalla korolla.

Samankaltaiset artikkelit