Maailmanlaajuiset investoinnit intialaisiin kiinteistöihin jatkavat vauhtiaan alan johtaman nousun taustalla

Global investment in Indian real estate continues its momentum in the back of a bullish run by the sector

Maailmanlaajuisesta taantumasta huolimatta Intian kiinteistösektori osoittaa edelleen joustavuuttaan. Jatkuva kysynnän nousu q/q kaikissa omaisuusluokissa on nostanut alan halutuimpana instrumenttina, mikä on saanut useat kansainväliset sijoittajat nopeuttamaan sijoituksiaan Intian kiinteistöihin. Tämän alan noususuhdanteen ansiosta useat globaalit valtiot omaisuusrahastot vauhdittivat sijoitusvirtaansa Intiaan.

Intian kiinteistösektorin instituutioiden investointivirrat kasvoivat merkittävästi 43 prosenttia vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla ja olivat 3,7 miljardia dollaria toimistosegmentin johdolla. Haastavasta globaalista taloustilanteesta huolimatta näiden investointien osuus vuonna 2023 kirjatuista kokonaistuloista oli jo 75 %, mikä korostaa alan kestävyyttä ja houkuttelevuutta institutionaalisille sijoittajille.

Useiden yritysten omaksuma China+ -strategia auttoi myös Intiaa menestymään kannattavana liiketoiminnan laajentamiskohteena. Tämä vauhditti suoraan maan kiinteistösegmenttiä toimisto-, asuin- ja vähittäiskaupan alueella, mikä lisäsi kiinnostusta globaalien sijoittajien keskuudessa.

A-luokan toimistotilojen vahva kysyntä ja monet yritykset perustavat pääkonttoriaan Intian tärkeimpiin kaupunkeihin ovat yksi syy siihen, miksi ulkomaiset sijoittajat etsivät aktiivisesti investointeja alalle. Myös asunto-segmentissä on ollut huomattava osa ulkomaisista investoinneista, mikä johtuu asuntojen myynnin paranemisesta ja luksussegmentin voimakkaasta elpymisestä.

ADIA, joka on yksi suurimmista globaaleista suvereenirahastoista, on kiinnostunut alasta ja aikoi sijoittaa Kotak Investment Advisorsin uuteen rahastorakenteeseen, joka on Kotak Mahindra Groupin pääomasijoitusyhtiö. Marraskuussa 2022 Kotak Investment Advisors sai vihdoin 500 miljoonan dollarin ankkurisijoituksen Abu Dhabi Investment Authoritylta (ADIA) 13. Real Estate (RE) Fund -rahastoon, miljardin dollarin alustalle, joka on suunnattu kiinteistösijoituksiin Intiassa.

Lähteiden mukaan myös globaali sijoittaja Goldman Sachs on aktiivinen alueella, ja hän on kiinnostunut sijoittamaan 2-3 miljardia dollaria Intian kiinteistöihin seuraavien 2-3 vuoden aikana. Ulkomaiset investoinnit Intiaan ovat olleet kasvussa viime vuosina alan uudistuessa, jolloin suuret rakenteelliset ja poliittiset uudistukset ovat lisänneet läpinäkyvyyttä ja liiketoiminnan helppoutta. On mielenkiintoista huomata, että ulkomaisten investointien osuus on ollut vaikuttava, ja sen osuus oli 64 % vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.

Logistiikka- ja varastointialan vahva vauhti herätti myös ulkomaisten investointien kiinnostusta. Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla varastointisektorin osuus kaikista investoinneista oli noin 9 % eli 350 miljoonaa dollaria, mikä on kaksinkertainen kasvu vuotta aiemmasta. Ulkomaisten investointien osuus segmentin kokonaistuonnista katsauskaudella oli 76 %. Hallituksen ennakoiva politiikka on muun muassa keskeisiä syitä globaalien rahastojen tuloon, mikä asettaa kiinteistöalan vahvalle paikalle. Reserve Bank of India (RBI) salli äskettäin globaalien sijoittajien sijoittaa REIT- ja InvIT-velkainstrumentteihin, jolloin he voivat sijoittaa pääomaa vapaaehtoisen pidätysreitin ja keskipitkän aikavälin puitteissa.

Koska monet näistä rahastoista ovat jo nousseet suuriksi kiinteistösijoittajiksi, tulevat REIT-rahastot avaavat uusia ovia laajentaa horisonttiaan ja vahvistaa maan kiinteistösektoria entisestään. Logistiikka- ja varastointialan vahva vauhti herätti myös ulkomaisten investointien kiinnostusta. Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla varastointisektorin osuus kokonaisinvestointivirroista oli noin 25 %.

Kaiken kaikkiaan globaalien sijoittajien tunnelma on positiivinen, sillä kiinteistöala on jännittävimmässä vaiheessaan. Alan asiantuntijoiden mukaan ala ei ole pelkästään kannattava sijoitusvaihtoehto globaaleille institutionaalisille sijoittajille, vaan se toimii myös arvonluontikoneistona tuoton näkökulmasta. Näiden sijoittajien odotetaan jatkavan sijoittamista eri kehityssykleissä oleviin omaisuuseriin löytääkseen täydellisen tasapainon riskin ja tuoton välillä.

Samankaltaiset artikkelit