Budjetti 2024 kiinteistöjen kestävän kasvun varmistamiseksi: Kehittäjät

Budget 2024 to ensure sustainable growth of real estate: Developers

Välibudjetti ei tehnyt suuria ilmoituksia, mutta keskittyi varovaisuuteen julkisen talouden alijäämän pitämiseksi 5,1 prosentissa. Se kuitenkin jatkoi kasvun edistämistä. Infrastruktuuriinvestointien kasvulla 3,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen on kerrannaisvaikutus. Keskittyminen multimodaalisten yhteyksien luomiseen uusien rautatiekäytävien sekä lentoasemien ja tieinfrastruktuurin parantamisen kautta tukee yleistä logistiikkaekosysteemiä ja edistää samalla uusia kasvukäytäviä.

Julkistaminen keskitulotason asuntojärjestelmästä ja 20 miljoonan asunnon rakentamisesta maaseudulle on myös positiivinen uutinen kiinteistö- ja lähialalle ja vauhdittaa Asunto kaikille -agendaa entisestään.

”Ilmoitus matkailukeskusten luomisesta ja tehostamisesta sekä infran luomisen tukemiseen perustuva ranking-kehys tuo vieraanvaraisuuteen liittyvän kehityksen terävänä painopisteenä ja luo samalla tarpeen ja mahdollisuuden siihen liittyvälle RE-kehityksellä (lomakodit, kakkoskodit, kaupallinen ja sosiaalinen infrastruktuuri) tällaisia ​​paikkoja. Sama pätee saarimatkailun parantamiseen. Koroton rahaston luominen T&K:n ja innovaatioiden tukemiseksi edistää omavaraisuutta ja Make in India -ohjelmaa entisestään”, sanoi tohtori Samantak Das, pääekonomisti ja tutkimuksen ja REIS-yksikön johtaja Intiasta, JLL.

Investointien – niin kotimaisten kuin suorien sijoitusten – tukeminen laajentamalla veroetuja vuoteen 2025 asti startup-yrityksiin ja valtioiden ja eläkerahastojen sijoituksiin kannustaa edelleen yksityisiä investointeja, jotka ovat edelleen painopistealue.

Kun nämä asiat otetaan huomioon, tässä on mitä kiinteistöasiantuntijat ja -kehittäjät sanoivat budjetista:

”Valtiovarainministerin ilmoituksia tarkasteltaessa näemme selvästi ne kolme pilaria, jotka kiinteistöalan toimijoiden tulee huomioida: a) sosiaalisten tarpeiden huomioiminen, b) markkinakohtaisten aukkojen kurominen ja c) pisteiden yhdistäminen kokonaiskasvun vauhdittamiseen. ”Rakenna tai osta” -tuki kaupunkien keskiluokalle on lähes keskipitkän aikavälin mahdollisuus, jolla on välitön vaikutus ihmisiin, kun taas ilmoitus matkailukeskittymien luomisesta ja parantamisesta sekä tukiinfrastruktuuriin perustuvasta ranking-kehyksestä tekee vieraanvaraisuudesta todennäköisesti halutulle alasektorille. Se tuo vieraanvaraisuuteen liittyvän kehityksen terävänä painopisteenä luomalla tarpeita loma-asunnoille, kakkosasunnille, kaupallisille ja sosiaalisille infrastruktuurille nouseviin matkailukeskuksiin. Katolla sijaitsevien aurinkosähköjärjestelmien edistäminen kotitalouksien tasolla ja latausinfrastruktuurin luominen sähköajoneuvoille on suuri sysäys kohti viherryttämisponnisteluja, joita olemme tehneet, ja auttaa meitä laajentamaan vaikutusaluettamme.

Asunnon omistaminen Intiassa ei ehkä ole enää vaikeaa investointiympäristön muuttuessa yhä mukautuvammaksi. Valtiovarainministerin esittelemä välibudjetti tukee sitoutumista asunnonostaja-aloittelijoihin investointiympäristön säilyessä suotuisana. Ilmoitus keskiluokan asuntojärjestelmästä ja 20 miljoonan asunnon rakentamisesta maaseudulle on positiivinen uutinen kiinteistö- ja liittoutuneille sektoreille, mikä edistää maan Asunto kaikille -agendaa ja johtaa osallistavaan talouskasvuun. Naisten suuri määrä Pradhan Mantri Awas Yojanassa on merkki kipeästi kaivatusta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Ottaen huomioon, että Intia pyrkii polkua olemaan kehittynyt kansakunta ja naiset eturintamassa, heidän taloudellinen vaikutusvaltansa on edelleen ratkaisevan tärkeää. Nykyinen budjetti tasoittaa tietä lisäsijoituksille – sekä kotimaisille että suorille sijoituksille laajentamalla veroetuja vuoteen 2025 asti startup-yrityksiin ja valtioiden ja eläkerahastojen sijoituksiin. Koska kiinteistöala on edelleen keskeinen kasvun edistäjä ja sen odotetaan kasvavan 9 %:n CAGR:llä vuoteen 2028 mennessä, toivomme, että ilmoitus vauhdittaa edelleen yksityisiä investointeja alalle.

”Suhtaudumme myönteisesti budjettiin ja odotamme myönteistä palautetta kiinteistöalalta. Infrastruktuuribudjetin 11 prosentin korotus kiihdyttää epäilemättä kasvua. Mahdollisten ostajien odotetaan osoittavan jatkuvaa kiinnostusta kiinteistömarkkinoita kohtaan, kun hallitus ilmoitti tuloveropohjan pysyvän vakaana. On lupaavaa, että 1 000 000 miljoonan korpuksesta julkistetaan pitkäaikainen, 50 vuoden laina, jonka korko on alhainen tai korkoton, tukemaan kehittyvien sektoreiden teknistä kasvua. Toimenpide lisäisi rakennustoimintaa, mikä on hyväksi metrokaupunkien kiinteistökehitykselle.

”Infrastruktuurikustannusten kasvun odotetaan parantavan talouden näkymiä, mikä hyödyttää sekä asunto- että liikekiinteistömarkkinoita. Lisäksi valtiovarainministerin ilmoituksen käyttöomaisuusinvestointien 11,1 prosentin kasvusta 11,11 000 000 miljoonaan vuonna 2025 odotetaan tukevan kiinteistörakentamisen laajentumista.

”Hallituksen pyrkimys edistää valmistusta ja kasvattaa käyttöomaisuusinvestointeja vuodelle 2025 11,1 prosentilla 11,11 000 000 000 miljoonaan kruunuun nopeuttaa infrastruktuurin kehittämistä. Hallituksen esittämät lisämenot infrastruktuuriin lisäävät maan yleistä taloudellista vaurautta ja lisäävät asuin-, liike- ja liiketilojen kysyntää. Tämä toisi yleisen noususuhdanteen myös kaikille asiaankuuluville toimialoille.”

”Hallituksen esittämät lisämenot infrastruktuuriin lisäävät maan yleistä taloudellista vaurautta ja lisäävät asuin-, liike- ja liiketilojen kysyntää. Käyttöomaisuusinvestointien kasvu täydentää infrastruktuurin kehittämistä ja johtaa kiinteistökehitykseen.

”Infrastruktuurin kehittämisen vauhtia vauhdittaisivat hallituksen toimet tuotannon tukemiseksi ja vuoden 2025 käyttöomaisuusinvestointien nostaminen 11 %. Maan yleistä taloudellista menestystä vauhdittaa valtion lisääntyneet infrastruktuurimenot, mikä lisää myös asuin-, liike- ja liiketilojen kysyntää. Kun tason 2 ja 3 kaupungit ovat edelleen kehityksen painopisteenä, hallitus on nopeuttanut näiden alueiden kehitystä rakentamalla lentokenttiä ja muita yhteyksiä.”

”Pradhan Mantri Awas Yojana – Graminin (PMAY-G) 2 miljoonan lisätalon ilmoittaminen Intian vuoden 2024 budjetissa on merkittävä askel kohti asuntotarpeiden täyttämistä. Tämä muutos vastaa kohtuuhintaisten asuntojen kasvavaa kysyntää ja edistää kiinteistöalan kasvua. Valtiovarainministeri Sitharamanin ilmoitus keskimääräisen reaalitulon 50 prosentin noususta on myönteinen uutinen, joka kertoo parantuneesta ostovoimasta ja mahdollisista hyödyistä kiinteistömarkkinoilla. Hallituksen aloitteet tuotannon tukemiseksi ja käyttöomaisuusinvestointien nostamiseksi 11,1 prosentilla 11,11 000 000 000 000 000 000 000 000 miljoonaan euroon vuonna 2025 nopeuttavat infrastruktuurin kehitystä. Tämä infrastruktuurikustannusten ehdotettu lisäys on valmis lisäämään yleistä taloudellista vaurautta ja polttoaineen kysyntää asuin-, liike- ja vähittäiskaupan kiinteistöille valtakunnallisesti. Lisäksi ilmoitus keskiluokkaisten asuntojen vuokraamisesta tuo piristystä 2- ja 3-tason kaupunkien kiinteistökehitykseen.

”Tämä on erittäin myönteinen, kattava ja tasapainoinen budjetti kehittyneelle Intialle; Valtiovarainministerin ilmoitus keskiluokkaisesta asuntojärjestelmästä, joka sallii hyväksymättömien siirtokuntien, slummien ja vuokratalojen asukkaiden ostaa tai rakentaa omaa kotia, on myönteinen kiinteistömarkkinoiden kannalta. Tämän ohjelman tavoitteena on helpottaa oman kodin rakentamista tai ostamista. Neljäntenä peräkkäisenä vuotena hallitus on lisännyt pääomasijoituksia 11,11 000 000 miljoonalla, kasvua 11,1 %. Tämä budjetin lisäys on hyödyllinen, koska se rohkaisee lisää investointeja ja maan infrastruktuurin rakentamista. Infrastruktuuri on välttämätön maan kyvylle kasvaa ja kehittyä, koska se lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä, auttaa luomaan työpaikkoja ja parantaa kansalaisten elämänlaatua.

”Tämä budjetti sopii täydellisesti näkemyksemme kanssa edistyksellisen ja osallistavan Intian edistämisestä. Hallituksen sitoutuminen asuntojen kehittämiseen Pradhan Mantri Awas Yojana – Graminin kautta on kiitettävä, sillä ilmoitus 2 miljoonasta lisätalosta heijastaa omistautunutta pyrkimystä parantaa kansalaisten elämää ja vastata maaseudun asumisen haasteisiin. Lisäksi uuden suunnitelman toistaminen kaupunkien keskiluokkaväestölle lisäisi luottamusta niin tavallisessa ihmisessä kuin kiinteistöalallakin. Odotamme nyt selkeää etenemissuunnitelmaa tälle järjestelmälle. Nämä ennakoivat toimet korostavat hallituksen horjumatonta sitoutumista kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja kansamme hyvinvointiin.

Aatmanirbhar Bharatin, maantieteellisen osallisuuden ja kaiken kattavan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajatusta toistaen vuoden 2024 välitalousarviossa otettiin käyttöön joitakin keskeisiä uudistuksia, jotka takaavat asumisen kaikille, oikeudenmukaisen ja tasapuolisen resurssien jaon sekä naisten vaikutusvallan lisäämisen pääministerin omistukseen tai yhteisomistukseen. Awas Yojana koteja, ja nostaa nykyaikaisen infrastruktuurin tasoa. Budjetti 2024 on luonut synergisen ekosysteemin luomalla tasoitusalustan, joka johtaa toimistotilojen ja sekakäyttöisten liiketilojen imeytymisen nousuun. Budjetti on kannustanut ohjelmia ja suunnitelmia tulevaisuuden infrastruktuurille, kaupunkiasutuksille ja asunnolle kaikille yhteiskuntaryhmille, mikä on aiheuttanut väistämättömän noususuhdanteen toimistotilojen, vähittäiskauppojen ja pääkatujen mainosten kysyntään.

Vuoden 2024 välibudjetin julistukset ovat sopusoinnussa hallituksen sitoumuksen kanssa varmistaa asunto kaikille. Valtiovarainministeri ilmoitti, että Asunto keskiluokalle -ohjelma käynnistetään, jotta palveluluokka- ja palkkaluokkia rohkaistaan ​​ja autetaan taloudellisesti itsenäisten asuntojen rakentamisessa tai ostamisessa. Tämä antaa heille mahdollisuuden nauttia perusoikeudesta asumiseen, sillä monet heistä kamppailevat pitääkseen päänsä veden yläpuolella ja asuakseen slummeissa, slummeissa ja vuokrataloissa. Toiseksi hallitus päätti myös rakentaa 2 miljoonan uuden asunnon seuraavan viiden vuoden aikana pääministeri Awas Yojana-Graminin alaisuudessa, samalla kun se on lähellä tavoitettaan rakentaa 3 miljoonan asuntoja maaseudulle ja maaseudulle. Kokonaisuudessaan Budjetti kannusti ja otettiin käyttöön monia ihmisiä edistäviä ohjelmia, jotka rohkaisevat miljoonia ihmisiä investoimaan kiinteistöihin, erityisesti Tier 2- ja 3 -keskuksiin, koska nykyaikaisen infrastruktuurin ja liikenteen vahvistamiseen annettiin sysäys.

Asumisen turvaaminen kaikille oli vuoden 2024 välibudjetin keskeinen teema, joka heijasti syvällisiä askeleita tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Valtiovarainministeri julkisti uuden samannimisen suunnitelman nimeltä ”Asuminen keskiluokalle”, jonka puitteissa hallitus auttaa tahallisin toimenpitein keskiluokkaisia ​​ja pienituloisia ryhmiä asuntojen rakentamisessa tai ostamisessa ja auttaa heitä toteuttamaan unelmansa kodin omistamisesta. Lisäksi hallitus on myös päättänyt rakentaa 2 miljoonan uuden kodin maaseudulle ja kyliin pääministeri Awas Yojana-Graminin johdolla seuraavan viiden vuoden aikana.

”Puhumalla filosofiaa ”Prosperous Bharat harmony with nature” ja ”First Developed India” valtiovarainministerin esittämä vuoden 2024 välibudjetti julkisti asuntojen keskiluokan järjestelmän, katolla solarisoinnin ja pääministeri Awas Yojanan uudeksi tavoitteeksi. Gramin lupaa kahden miljoonan asunnon rakentamista seuraavan viiden vuoden aikana. Budjetissa kannatettu ajatus modernista infrastruktuurista ja maantieteellisestä osallisuudesta tuo kasvua ja järjestelmällistä edistystä paitsi suurkaupunkialueilla myös tason 2 ja 3 kiinteistöalueilla. Toimisto- ja liiketilojen kysyntä on hurjassa nousussa, mikä moninkertaistuu ruohonjuuritasolla toteutettujen uudistusten jälkeen.

”Vuoteen 2047 mennessä Viksit Bharatin aseman saavuttamista hahmotteleva vuoden 2024 välibudjetti on kannustanut Asuminen kaikille -ideaa käynnistämällä ihmisiä edistäviä toimenpiteitä ja nostamalla modernia infrastruktuurin laatua, mikä tulee aina lisäämään toimistotilojen ja vähittäiskaupan kysyntää. omaisuus metrokaupungeissa ja lähikaupungeissa. CBRE:n raportin mukaan liiketilojen vuokraustoiminta on kasvanut 48 % kahdeksassa suuressa kaupungissa, mukaan lukien NCR, vuonna 2023 ostoskeskuksissa ja pääkatualueilla. Budjetissa on myös yksiselitteisesti korostettu nykyaikaisen infrastruktuurin tasoa kansallisen kasvun vauhdittamiseksi ja kasvua edistävien tekijöiden edistämiseksi, mikä samalla vauhdittaa kaupallisten ja vähittäiskaupan hankkeiden kysyntää ja myyntiä vasta kehittyvillä käytävillä ja kiinteistöalueilla.

Samankaltaiset artikkelit